“สวนสุนันทา” ประกาศงดการบริโภค เสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์ แปรรูป รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชง ภายในพื้นที่ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการเรียน การสอน วิจัยของมหาวิทยาลัย

“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายคุ้มครอง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้… โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อนุญาตให้ใช้สารกัญชาหรือกัญชงที่มี สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน ๐.๒ โดยน้ำหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีผลให้การใช้พืชกัญชาหรือกัญชงเป็นไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงนั้นเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ถ้าหากมีการบริโภค เสพ ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางต่อสุขภาพ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑ ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงประกาศมาตราเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพ ของ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ที่เกิดจากการใช้พืชกัญชา ดังนี้

๑. ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย งดการบริโภค เสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ที่มีส่วนประกอบพืชกัญชาหรือกัญชง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชง ภายในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ต่อการเรียน การสอน วิจัย

๒. อนุญาตให้อาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้พืชกัญชาหรือกัญชง ในการเรียนการสอน หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน

๓. ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันสอดส่องดูแลนักเรียน นักศึกษา บุคลากร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้

 

Next Post

 เปิดให้ทุน “พระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.65 เรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน

Mon Jun 20 , 2022
 “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” กำลังเปิดรับรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรี […]