เริ่มแล้ว! สวนสุนันทา เปิดรับ TCAS67 รอบ 1 กว่า 4,540 ที่นั่ง101 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 1 เริ่มวันนี้ – 31 สิงหาคม 2566 
จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
           รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 1108 สังคมศึกษา 48
 • 1109 ภาษาไทย 48
 • 1110 ภาษาอังกฤษ 48
 • 1111 คณิตศาสตร์ 48
 • 1112 การศึกษาปฐมวัย 48
 • 1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 48
 • 1115 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 48
 • รวมคณะครุศาสตร์ 336 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 2202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 56
 • 2203 คหกรรมศาสตร์  72
 • 2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  28
 • 2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 120
 • 2229 นิติวิทยาศาสตร์ 56
 • 2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ – จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ – นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 24
 • 2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 24
 • 2247 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 20
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • 2250 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 56
 • 2251 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล  (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ)  20
 • 2252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 28
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
 • 3477 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 24
 • 3478 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 24
 • รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 552 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 2548 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 24
 • 2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 24
 • 2536 เทคโนโลยีไฟฟ้า 24
 • 2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 56
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
 • 2545 การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ 24
 • 2547 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 24
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
 • 1301 อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 24
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • 2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32
 • 2544 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 24
 • 2546 การจัดการวิศวกรรม 24
 • รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 280 ที่นั่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • 2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 24
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • 3401 ภาษาไทย 64
 • 3403 ภาษาจีน 80
 • 3404 ภาษาญี่ปุ่น 64
 • 3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 80
 • 3480 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 40
 • 3481 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 24
 • รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 376 ที่นั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 6601 จิตรกรรม 32
 • 6606 การออกแบบนิเทศศิลป์ 48
 • 6611 ดนตรี  48
 • 6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 40
 • 6616 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 48
 • 6617 การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 40
 • 6618 การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 24
 • 6619 การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 32
 • รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 312 ที่นั่ง
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
         รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 8302 บัญชี 96
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • 7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • 7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 32
 • 7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 32
 • 7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 128
 • 7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 96
 • 7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 64
 • 7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 64
 • รวมคณะวิทยาการจัดการ 544 ที่นั่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 7355 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ)  (หลักสูตรสองภาษา) 24
 • 7356 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม)  (หลักสูตรสองภาษา) 24
 • 7357 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตร สองภาษา) 24
 • 7364 การตลาดดิจิทัล 40
 • 7365 นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 24
 • 7369 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 16
 • รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 152 ที่นั่ง
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 2523 สถาปัตยกรรม 32
 • 2543 สถาปัตยกรรมภายใน 32
 • รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 ที่นั่ง
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
           รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 16
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 6 ปี)
 • 2237 การแพทย์แผนจีน 8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • 2227 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 16
 • 2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 24
 • 2301 กัญชาเวชศาสตร์ 16
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • 2308 สาธารณสุขชุมชน 48
 • 2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 48
 • รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม 176 ที่นั่ง
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 3464 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 72
 • 3486 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24
 • 3466 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 72
 • 3487 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24
 • 3450 การบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 90
 • 3485 การบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 30
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • 3440 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 120
 • 3484 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 40
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • 3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 120
 • 3489 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 40
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • 3472 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 32
 • รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 664 ที่นั่ง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 7362 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 24
 • 7358 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • 3497 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 12
 • 3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12
 • 3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 68
 • 3483 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12
 • 3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 68
 • 3482 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • 1201 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 16
 • รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 236 ที่นั่ง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 7321 การจัดการโลจิสติกส์ 160
 • 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 128
 • 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 48
 • 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 96
 • 7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 32
 • 7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 32
 • 7360 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 8
 • รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 504 ที่นั่ง
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
          รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ
 • 3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 24
 • 3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24
 • 3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 136
 • 3335 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 16
 • 3338 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว)  (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 16
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • 3336 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์)  (ห้องเรียนกรุงเทพ) 16
 • 3339 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์)  (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 16
 • 3337 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 24
 • 3340 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย)  (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24
 • 3341 ศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24
 • รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 320 ที่นั่ง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • 7347 การจัดการโลจิสติกส์ 24
 • รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 24 

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,540 ที่นั่ง

หมายเหตุ  :    1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ

Next Post

สวนสุนันทา ร่วมกับ UiTM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

Fri Aug 18 , 2023
สวนสุนันทา ร่วมกับ UiTM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND” […]