อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
.
🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

Next Post

สวนสุนันทาชวนสัมมนา what’s Skills For The Future? สอนอย่างไรให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

Sun Mar 6 , 2022
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ What’s Skills For The Future? […]