สวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือ สสว.-ราชภัฏทั่วประเทศ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ระดับภูมิภาค ในโครงการวิศวกรสังคม ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง ระยะที่ 1

9 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง) ระยะที่ ๑ กับสำนักงานส่งเสริมวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมลงนามดำเนินการในครั้งนี้ด้วย โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกันในครั้งนี้

นับเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ในระดับภูมิภาค ผ่านการเสริมศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างผู้ประกอบการใหม่จากเศรษฐกิจฐานราก (Local Startup & Scale Up) โดยมุ่งเน้นสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Local SME Startup) พัฒนา ยกระดับ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจของทายาท ธุรกิจในพื้นที่ (Local SME Scale Up) ภายใต้โครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ 1 โดยใช้ระบบ SME Academy 365 ซึ่งเป็น E-Learning Platform ของ สสว. เป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ และระบบ SME Coach ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวบผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา SME ให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในชุมชนของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ (ศูนย์บ่มเพาะ) และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้รวมถึงพัฒนาระบบ SME Academy 365 ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษานำไปเริ่มดำเนินธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจได้ และเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง ผู้ประกอบการใหม่จากเศรษฐกิจฐานราก (Local SME Startup & Scale Up) รวมถึงพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ (กลุ่ม Local SME Startup และนักศึกษาที่เป็นทายาทธุรกิจในพื้นที่ (กลุ่ม Local SME Scale Up) และพัฒนาอาจารย์ของ มรภ. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ กิจกรรมรวมถึงบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับโครงการ อาทิ แหล่งเงินทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ (Seed Fund) ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

อีกทั้ง ยังต้องสร้างการรับรู้ให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจ ได้รู้จักและเข้าร่วมโครงการและเข้าถึงการใช้บริการของระบบ SME Academy 365 รวมถึงการเผยแพร่ ความสำเร็จของโครงการ วางแผนขยายการดำเนินงานไปสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในระยะต่อไป

…………………..

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทายาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th

Next Post

คณะอนุกมธ.การอุดมศึกษาฯ ดันกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา พร้อมเร่งหาแนวทางในการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

Thu Feb 10 , 2022
คณะอนุกมธ. ในคณะกมธ.การอุดมศึกษา ฯ ดันกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ชี้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ พร้อมเร่งหาแนวทางในการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education […]