ผู้แทนม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดี ด้านการเบิกจ่าย

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย (ระดับดี) ประจำปีงบประมาณ 2563 
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดี ด้านการเบิกจ่าย
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ตึกไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
รางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการจัดการบริหารภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารด้านการเงินการคลังใน 5 มิติ คือ
1) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2) มิติด้านการเบิกจ่าย
3) มิติด้านบัญชีภาครัฐ
4) มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
5) มิติด้านความปลอดความผิดทางละเมิด
……………………
(จัดโดย : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
ผู้รายงาน : ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง
ภาพ : เว็บไซต์ รัฐบาลไทย

Next Post

คณะทำงานติดตามผลยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่งฯ กมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา แนะทุกภาคส่วน ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของชาติในอนาคต

Tue Feb 8 , 2022
คณะทำงานติดตามผลการดำเนินการและประสานงานความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ติดตามผลการดำเนินการความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า […]