รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสวนสุนันทา ลงนามร่วมมือกับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์อนาคต

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นผู้แทนการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ คุณจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานร่วมกันในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน การพัฒนาหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น
.
📝 นวรัตน์ สุขสกุล : ถ่ายภาพ/รายงาน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดงานปฐมนิเทศ 2023 ต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัว RIC

Mon Jun 12 , 2023
            วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ครอบครัว RIC ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต […]