“สวนสุนันทา” พารอด รับรอบ 1 ถึง 4,601 ที่นั่ง สมัครวันนี้ยังมีโอกาส – 7 ม.ค.65

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์ 357 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน
คณะวิทยาการจัดการ 544 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160 คน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 676 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 341 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 520 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 20 คน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 60 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 313 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 153 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 32 คน

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,601 คน

สถานที่ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ
0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-2427588, 065-2427688
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601265-71

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773-904, 034-773-905
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://admission.ssru.ac.th/isqy03

รอบที่ 2 Quota 667 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 (รอบที่ 2 Quota) ตามรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้

1. หลักสูตร คณะ สาขาวิชา ที่รับคัดเลือกและจำนวนรับเข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์ 42 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 35 คน
คณะวิทยาการจัดการ 50 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 35 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 35 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 45 คน

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 70 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 60 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 80 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 5 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 5 คน
รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 667 คน

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก
และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร
2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ

2. ข้อกำหนดในการสมัครระบบโควตา
2.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา และเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก
2.2 ผู้สมัครในหลักสูตรของระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถพิเศษจะต้องศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ คุณสมบัติเฉพาะ ขั้นตอนการสมัคร การสอบ ซึ่งจะระบุในส่วนต่อไป รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร ระเบียบการ อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย
2.3 การสมัคร : ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ ถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่างใด
2.4 การสอบ : ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตานี้จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และหรือสอบวิชาเฉพาะทาง (ตามที่หลักสูตรกำหนด) ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดสิทธิ์เป็นนักศึกษาระบบโควตาในการคัดเลือกครั้งนี้
2.5 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.6 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS และรายงานตัวชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาพร้อมค่าแรกเข้าตามก าหนดการมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการคัดเลือกครั้งนี

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ประเภทความสามารถทางวิชาการ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทความสามารถทางวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติด้านความรู้
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้นไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) และมผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติภาคเรียนละ 2,700 บาท ทุกภาคเรียนตลอดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
ประเภทความสามารถพิเศษ
ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เฉพาะความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับ เทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.25 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการมีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท ทุกภาคเรียนตลอดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการสอบวิชาเฉพาะทางรูปแบบOnline(ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสอบวิชาเฉพาะทาง

คุณสมบัติเฉพาะด้าน
ดนตรี
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทัศนคติที่ดีต่องานดนตรี
-ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด
– ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก ดังนี้
– ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยได้
– ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องเพลงสากลได้
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และศิลปะการละคร
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีทัศนะคติที่ดีต่อ งานศิลปะการแสดง
-ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้าน หนึ่งดังต่อไปนี้
– มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน การพูดในที่สาธารณะ (public speaking) การเต้นบัลเลต์ แจ็สดานซ์ โมเดริน์ดานซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย
– มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น รำแม่บทเล็ก การแสดง พื้นเมือง รำเดี่ยว ระบำแบบมาตรฐานหรือระบำเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ
– มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีทักษะด้านศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการแสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอื่นๆ ได้ หรือสามารถสร้างสรรค์บทเพื่อการแสดงได้ และการจัดการแสดง เป็นต้น

ความสามารถด้านศิลปะ
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มี ทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ
– ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะทางด้านศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจัดองค์ประกอบศิลป์ หรือการออกแบบ
– มีพื้นฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และองค์ประกอบของศิลปะ
– มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรืองานศิลปกรรมร่วมสมัย

 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
มีความสามารถทางการกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. วอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด ชาย – หญิง
2. บาสเกตบอล ชาย
3. ฟุตซอล ชาย – หญิง
4. ฟุตบอล ชาย – หญิง
5. ยูยิตสู/ยูโด/เทควันโด/คาราเต้โด/มวยไทย/มวยสากล/ปันจักรสีลัต ชาย – หญิง
6. หมากกระดาน/บิด/คลอสเวิร์ด/E-sport ชาย – หญิง
7. แบดมินตัน ชาย – หญิง
8. ว่ายน้ำ ชาย – หญิง

การรับสมัครสอบคัดเลือก
– รับสมัครคัดเลือกในระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์– 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถสมัคร Online ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าระบบไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th)

สอบถามรายละเอียด :
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 0-2160-1380, 0-2160-1260 และ 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์02-1601394 ต่อ 103 – 105
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์02-1601561
– วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ 02-1601205-7
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-2427588, 065-2427688
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964-917, 063-8788208, 062-4913343
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601265-71

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์034-773904, 034-773-905
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี042-129556
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี087-0537372
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428

ข้อมูลเพิ่มเติม https://admission.ssru.ac.th/

Next Post

ศิลปากร ชวนตีกอล์ฟ แนวใหม่ ช็อป ชม ชิม ของดีเมืองนครปฐม 26 พ.ย.64

Mon Nov 22 , 2021
ศิลปากร ชวนตีกอล์ฟ แนวใหม่ ช็อป ชม ชิม ของดีเมืองนครปฐม 26 พ.ย.64 นายพรรษพล […]