“รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทา รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย


มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ปี 2564


ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ” ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

Next Post

นิเทศ สวนสุนันทา จัด Open House Online แจกฟรีค่าสมัคร & เกียรติบัตรรอบพอร์ต 22 พ.ย.นี้!

Thu Nov 18 , 2021
นิเทศ สวนสุนันทา จัด Open House Online แจกฟรีค่าสมัคร & เกียรติบัตรรอบพอร์ต ! […]