สวนสุนันทาขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมมุ่งเน้นสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวนสุนันทาขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมมุ่งเน้นสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวถึงนโยบายในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าสู่การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ในกลุ่มที่ 5 : กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดย Times Higher Education (THE) Impact Rankings อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับ World Class ที่มีความพร้อมทั้งในการเป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารจัดการที่ทันสมัยในยุค digital technology disruption และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 ประเด็น ประกอบด้วย

 1. การยุติ/การหยุดยั้ง/การขจัดความยากจน
 2. การขจัดความหิวโหย
 3. การสร้างเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี
 4. การรักษาคุณภาพการศึกษา
 5. การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
 6. การบริหารจัดการน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
 7. การจัดการด้านพลังงานสะอาดและราคาย่อมเยา
 8. การทำงานที่เน้นคุณค่าและตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 9. การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
 10. การลดความเหลื่อมล้ำ
 11. การบริหารและการจัดการเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
 12. การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
 13. การจัดการสภาพภูมิอากาศ
 14. การบริหารจัดการสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
 15. การบริหารจัดการสิ่งมีชีวิตบนบก
 16. การเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง มีความยุติธรรมและมีสันติภาพ
 17. การมีหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต

 

New Face of SSRU as Digital University with UN’s Sustainable Development Goals

 

Associate Professor Dr. Chutikarn Sriviboon, the President of Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU), has recently addressed the new face of SSRU in terms of management and drives due to the entrance to higher education grouping.  SSRU has categorized itself to group 5: Production and development of professional personnel and specialized fields.  The urgent mission is to transform SSRU to become “Digital University.” In the meantime, SSRU also concentrates on  Sustainable Development Goals: SDGs hosted by Times Higher Education (THE) Impact Rankings.  Those have shown the determination and readiness of SSRU to become a World Class university with academic excellence, modern management in digital technology disruption era,  and sustainable development promotion. The 17 SDGs are as followed:

 1. No Poverty
 2. Zero Hunger
 3. Good Health and well-being
 4. Quality Education
 5. Gender Equality
 6. Clean Water and Sanitation
 7. Affordable and Clean Energy
 8. Decent Work and Economic Growth
 9. Industry Innovation and Infrastructure
 10. Reduced Inequalities
 11. Sustainable Cities and Communities
 12. Responsible Consumption and Production
 13. Climate Action
 14. Life Below Water
 15. Life on Land
 16. Peace and Justice Strong Institutions
 17. Partnerships for the Goals

Translated by  :

Asst. Prof. Anantachai Aeka

Assistant to the President for International Affairs

Next Post

แค่160ที่นั่ง! การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) สวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio วันนี้

Thu Oct 28 , 2021
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]