4,685 ที่นั่ง! รอบที่ 4 สุดท้าย Direct Admission “สวนสุนันทา” เปิดกว้างก้าวสู่อนาคต 20 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

จำนวนรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 10 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 690 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 135 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 350 คน
คณะวิทยาการจัดการ 450 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 270 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 300 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 365 คน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 690 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 460 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 310 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 170 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 140 คน

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,685 คน


การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN) จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)

กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียม
ความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
1.สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่
https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 เลือกสมัครรอบที่ 4 Direct Admission เลือกที่เมนู “เข้าระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชนผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด)
2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) (โปรดพิมพ์/อ่านและศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)
3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จชำระเงินนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN) จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท) ตามกำหนดการ (ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 ) เท่านั้น หากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้หลัง
การชำระเงินค่าสมัคร 3 วัน ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครหากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชำระเงินใหม่ทั้งหมด  กรณีชำระเงินที่มากกว่าที่กำหนด หรือชำระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th/

 การสอบสัมภาษณ์(รูปแบบ Online) (เฉพาะสาขาวิชาที่สอบ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 (สอบสัมภาษณ์เฉพาะบางสาขาวิชา) ตามที่ระบุไว้ในประกาศรายละเอียดการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้สมัครไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ที่
https://admission.ssru.ac.th/ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing – house ครั้งที่ 1 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
และครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
– ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น https://student.mytcas.com/ ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
-ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติ
สถานที่ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02160-1380, 02160-1024-25 และ 02160-1060-61 โทรสาร (Fax)02-1601262

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111, 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24-26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103-5
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561, 1565
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์065-9423638, 065-2427688
– วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 02-1601265 – 02-1601571
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099 , 034-964946 กด 103

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 034-773905
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-07

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 087-0537372
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

Next Post

ป.เอก ศิลปากร นำองค์ความรู้ ลงสู่ชุมชน เสริมเทคโนฯ การเรียนทางไกล สู่บ้านขนุนคลี่ จ.กาญจนบุรี

Sat May 7 , 2022
นายกฯ จิตรกร นำองค์ความรู้ ลงสู่ชุมชน เสริมเทคโนฯ การเรียนทางไกล สู่บ้านขนุนคลี่ จ.กาญจนบุรี     […]