สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcriptการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

วันที่ 25 มี.ค. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา จัดการอบรม “การใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล” โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ ผ่าน google meet

สำหรับระบบ Digital Transcript เป็นการให้บริการสำหรับการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้กับนักศึกษา และอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ Digital และมีการรับรองตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) รวมไปถึงช่วยลดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้ทันสมัยพร้อมเดินหน้าสู่ Digital University เต็มรูปแบบ ซึ่งระบบ Digital Transcript พร้อมเปิดใช้งานจริงเต็มรูปแบบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Next Post

'ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์' อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ชื่นชมนักวิจัยสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพของชุมชนได้จริง ช่วยประชาชนมีรายได้ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง ย้ำเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

Sat Mar 26 , 2022
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม […]