ชุดใหญ่ยังเปิดรั้วรอ “สวนสุนันทา” รอบโควตา 636 ที่นั่ง เรียนฟรี “41 ทุนเพชรสุนันทา” พร้อมมี 200 ทุนสำหรับผู้พิการ

“สวนสุนันทา” เปิดรับรอบโควตา พร้อมให้คนมีความสามารถพิเศษเรียนฟรีกับโครงการ “ทุนเพชรสุนันทา” นอกจากนี้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังมี “ทุนการศึกษา” ให้อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ทุนผู้พิการ” ที่กำลังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ กว่า 200 ทุนเลยทีเดียว
สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ #ทุนเพชรสุนันทา พร้อมชวนน้องๆ 67 ที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ยื่นใบสมัครมาได้เลย
🚩เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567
สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม; ฝ่ายรับเข้าศึกษา
☎️ 02-160-1380
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th
41ทุนเพชรสุนันทา ให้ผู้มีความสามารถทางวิชาการเรียนฟรีระดับปริญญาตรี พร้อมโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมือง และการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร 6 ปี วิทยาลัยสหเสชศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา การแพทย์แผนจีน (หลักสูตรสองภาษา) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 41 ทุน

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี
  • เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบ หลักสูตร
  • เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบ แล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก
  • ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้ผู้สมัครขอทุนการศึกษาเลือกสาขาวิชาที่มีความ ถนัดและสนใจในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 41 ทุน ดังต่อไปนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชรสุนันทา แล้วจึงสมัคร หากพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีคุณสมับัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหากตรวจสอบ ภายหลังพบว่าหลักฐานที่นำมาประกอบการรายงานตัวนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่ เทียบเท่าที่จะดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียน และหากนักศึกษาชำระค่าสมัคร สมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียนแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ทุกกรณี

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชร สุนันทา ดังนี้

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)

2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะ สมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 8 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ไป ยังฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ 2. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

200 ทุนคนพิการ…เรียนปริญญาตรี ฟรี
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา”เปิดรับสมัครคนพิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อ…. 🌈✨
👉👉 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ 👈👈
⭐คุณสมบัติ ⭐
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกศน. หรือเทียบเท่า (จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง) และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2567 📌
กดสมัคร 👇
🔷 ระยะเวลาเรียน : 3 ปี หรือ 9 ภาคเรียน
🔷 วันและเวลาเรียน : เรียนผ่าน Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.
🔷 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : นักศึกษาพิการเรียนฟรี
📋 เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3 สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใด ๆ)
5 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสมุดประจำตัวคนพิการ (หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 0632694969 (พี่ยุ้ย)

Next Post

คลาสเรียนเด็กสถาปัตย์ เน้น “Real-World Experiences” พัฒนาทักษะ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น

Thu Mar 14 , 2024
  การเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ได้เรียนเฉพาะการออกแบบ การสร้างสรรค์โครงสร้างสถาปัตยกรรม นักศึกษาต้องเรียนรู้ เข้าใจ ในเรื่องการสร้างแบบโครงสร้างต่าง ๆ ที่อาจรวมถึงการใช้วัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง […]