ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นางไปรมดา โปรติบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการดําเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน ระดับชั้นมัธยม กษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศีกษา 2565 ในการนี้ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อําานวยการโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาเดินตรวจสนามสอบ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามคําสั่งศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี อย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียน นําผลการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) มายื่นก่อนเข้าห้องสอบทุกคน ในปีนี้ทางโรงเรียนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ จํานวน 40 คน จากจํานวนผู้สมัครสอบ 723 คน คิดเป็นอัตราการแข่งขัน 1 : 18.08

Next Post

ธนาคารกรุงเทพ ให้ 22 ทุน  เรียนต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

Mon Mar 28 , 2022
  ธนาคารขอสงวนสิทธิการให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร […]