สายเที่ยว สายอีเว้นท์ ไว้ใจ อ.เปิ้ล น้องใหม่ ป.เอก ม.ศิลปากร

สายเที่ยว สายอีเว้นท์ ไว้ใจ อ.เปิ้ล น้องใหม่ ป.เอก ม.ศิลปากร
               อ.รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล (อาจารย์เปิ้ล) อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความถนัดในด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อย่าง ธุรกิจไมซ์ และการจัดงานอีเว้นท์ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานต่อไป เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเรียนสายท่องเที่ยว ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และตัดสินใจเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการศึกษาต่อ ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ม.ศิลปากร
#https://gooduniversity.net/

Next Post

อธิการบดี "ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์" นำทีมผู้บริหารปลุกพลังบุคลากรสวนสุนันทา มั่นใจฝ่าได้ทุกวิกฤต

Sat Jul 9 , 2022
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2565 […]