ผลงานสร้างชื่อ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ร่วมพัฒนา ป.เอก ม.ศิลปากร

ผลงานสร้างชื่อ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ร่วมพัฒนา ป.เอก ม.ศิลปากร
            รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา ม.ศิลปากร รับรางวัลในปี 2565 มีดังนี้
1. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ วังสระปทุม
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565 ม.ศิลปากร โดมีหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา (อ.ดร.นภสร นีละไพจิตร) และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ) ร่วมแสดงความยินดี
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยรับมอบจากท่านคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
4. เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สำหรับผู้ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2565 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
นอกจากรางวัลนักวิจัยดีเด่นและเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำผลงานทางวิชาการ และการวิจัย อาทิ วิทยากรบรรยายให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ของ วช. เป็นต้น
          อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมณ์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน มีความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพของท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย
#https://gooduniversity.net/

Next Post

อธิการบดี "ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์" นำทัพ "สวนสุนันทา" รับ "น้องใหม่" ย้ำพร้อมดูแลและมอบความสุขแก่น้อง ๆ ทุกคน

Tue Jul 12 , 2022
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ […]