ผู้บริหาร ตบเท้า เข้าสอน ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปากร

ผู้บริหาร ตบเท้า เข้าสอน ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปากร
             ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรตินำองค์ความรู้โดยตรงมาสอนวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business)
             นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร มาสอนวิชานโยบายสาธารณะทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Public Policies on Recreation, Tourism and Sport)
รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ให้เกียรติสอนวิชา การจัดการเชิงบูรณาการทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Integrated Management of Recreation, Tourism and Sport)
ตลอดจน ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก็ร่วมสอนในวิชา การจัดการเชิงบูรณาการทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Integrated Management of Recreation, Tourism and Sport)
นอกจากนั้นยังได้เกียรติจาก ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาสอนในวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business) : Cultural communication in marketing for recreation, sports, and tourism business
และ ดร.พิทักษ์ สุพรรณโนภาส จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สอนวิชาสถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Advanced Statistics and Research Methodology in Recreation, Tourism and Sport Management)
“นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารระดับสูง ของหลายองค์กรให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดวิชาองค์ความรู้ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้จริง ในนามของประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา กราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ” ดร.วิชิต อิ่มอารมณ์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร กล่าว
#https://gooduniversity.net/

Next Post

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ (รับตรงรอบ2)

Wed Mar 23 , 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ (รับตรงรอบ2) >> ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 […]