นศ.ป.เอก ศิลปากร จัดสัมมนา “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน” หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต

นศ.ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน” หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
                                                                                                                                                                    ลลิต ถนอมสิงห์
              เมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประกอบด้วย นางสาวกุลแก้ว คล้ายแก้ว, นายภัทริศถ์ ถนอมสิงห์ และ นายรพีพงศ์ อินต๊ะสืบ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                                                                                                                                                      อรสา  โตสว่าง
                พร้อมด้วย คุณอรสาโตสว่าง Service Designer โรงแรมบ้านอาจ้อ ภูเก็ต มาร่วมเป็นวิทยากร และ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร และประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มาเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้
             โดยการสัมมนา การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่มีความสามารถนำเรื่องราวท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน มาบูรณาการและบริหารจัดการให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเมืองสร้างสรรค์วิทยาการอาหาร จากองค์กรองค์การยูเนสโก จนทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
นายภัทริศถ์ ถนอมสิงห์
นายรพีพงศ์ อินต๊ะสืบ
นางสาวกุลแก้ว คล้ายแก้ว
             นอกจากนี้คณะผู้จัดสัมมนาวิชาการ ยังได้นำเสนอองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จและยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการจัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้ร่วมสัมมนาวิชาการ มาจากหลายองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน อาทิ เครือข่ายประชารัฐทั่วประเทศไทย, คณะทำงานของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), กลุ่มผู้แทนชุมชน, กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตภาคใต้, รวมไปถึง คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน
#https://gooduniversity.net/

Next Post

#DEK65 เตรียมตัวให้พร้อม! มหิดล อินเตอร์ รับตรง 1 - 12 ต.ค.นี้

Mon Sep 20 , 2021
#DEK65 เตรียมตัวให้พร้อม! 🔥 มหิดล อินเตอร์ รับตรง 1 – 12 ต.ค.นี้ […]