ป.เอก ศิลปากร ปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.จีน รุ่นพี่ไทย ร่วมต้อนรับ อบอุ่น

ป.เอก ศิลปากร ปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.จีน รุ่นพี่ไทย ร่วมต้อนรับ อบอุ่น
              เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร จัดให้มีการปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาจากประเทศจีน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมเป็นไปอย่างอบอุ่น เริ่มจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน เป็นประธานในการปฐมนิเทศครั้งนี้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ นักศึกษาจากประเทศจีน โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการนันทนาการฯ แนะนำผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ประจำหลักสูตรฯ และแนะนำนักศึกษาจากประเทศจีน
            ทางด้านรุ่นพี่ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ประธานรุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการนันทนาการ ฯ พร้อมกับ นายพรรษพล คำไล้ ประธานรุ่น 2 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ฯ เป็นผู้แทนมากล่าวทักทาย นักศึกษาจากประเทศจีน ก่อนที่ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตฯ จากประเทศจีน จะกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกประทับใจในการต้อนรับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ครั้งนี้ โดยนักศึกษาจีน จะเริ่มเรียนเทอมแรก แบบออนไลน์ตั้งแต่ 7 สิงหาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2564 นี้
#https://gooduniversity.net/

Next Post

หลักสูตรแรกของประเทศ! เรียนออนไลน์100% "นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง" สวนสุนันทา จบได้ภายใน 2 ปีและ2ปีครึ่ง เปิดรับวันนี้!

Sat Aug 7 , 2021
หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรวิถีใหม่ เรียนออนไลน์100%) – จัดเวลาเรียนเอง […]