นักศึกษาจีน แห่เรียน ป.เอก ศิลปากร ปฐมนิเทศออนไลน์ 6 ส.ค.

 
นักศึกษาจีน แห่เรียน ป.เอก ศิลปากร ปฐมนิเทศออนไลน์ 6 ส.ค.
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา จากประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์นครปฐม
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
ตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาจากประเทศจีน
หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน แนะนำการศึกษาในหลักสูตรฯ
โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการนันทนาการฯ แนะนำผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ประจำหลักสูตรฯ และแนะนำนักศึกษาจากประเทศจีน
            นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ประธานรุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการนันทนาการ ฯ
พร้อมกับ นายพรรษพล คำไล้ ประธานรุ่น 2 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ฯ กล่าวทักทาย นักศึกษาจากประเทศจีน ก่อนที่ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตฯ จากประเทศจีน จะกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก
#https://gooduniversity.net/

Next Post

มทร.ธัญบุรีเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี ผ่าน RMUTT MOOC ได้ทั้งใบประกาศและเก็บหน่วยกิต Credit Bank ได้

Wed Aug 4 , 2021
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี  ผ่านระบบ RMUTT MOOC ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ http://mooc.rmutt.ac.th/ 20 รายวิชา ดังนี้ […]