ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์
 
           
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ศาสตราจารย์ ดร คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่
โดยมี อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1.นางสาวมสารัศม ตันติดีเลิศ
2. นายฐิตาภัทร์ รัศมี
3.นางสาวรัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
4.นางสาวภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค
5นายอิทธิกร คำไล้
6นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
7.นายอนุพงษ์ หมื่นชัยยะ
8.นายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
9.นายชลิต เฉียบพิมาย
10.นายอภิชาต วิชัยกุล12
11.นายปิโยรส ปุยขุมพล
12.นายชนสิษฎ์ แก้วมณี
13.นางสาวชนินันท์ แย้มขวัญยืน
#https://u-hit.net/

Next Post

จุฬาฯ ตอกย้ำความปลอดภัยในแคมปัส ปรับใช้เกณฑ์การฉีดวัดซีนเพื่อคัดกรองคนเข้าพื้นที่

Sat Jul 3 , 2021
คณะกรรมการศูนย์โควิด-19 จุฬาฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในระหว่างการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้เกณฑ์การฉีดวัคซีนเป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการชั่วคราวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ต้องเข้าใจว่ามีงานบางประเภท […]