มหาวิทยาลัยศิลปากร ชี้แจงกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกควบคุมตัว

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คําชี้แจงกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกควบคุมตัว

ตามที่มีเหตุการณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ และต่อมานักศึกษาได้รับการปล่อยตัว โดยมีการเผยแพร่ข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทําให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง มหาวิทยาลัยขอชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.เศษ ได้มีบุคคล ซึ่งขณะนั้นไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใด และไม่ทราบว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กระทําการขว้างปาสีสาดใส่กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านประตูทรงพล จากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจําจุดบริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้รายงานต่อรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ทําให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินการต่อไป และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครปฐม เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เศษ ของวันดังกล่าว

๒. ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าบุคคลที่ก่อเหตุดังกล่าวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ถูกควบคุมตัวไว้ที่กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษฯ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลากลางคืน และได้ถูกส่งตัวมาที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครปฐมแล้ว 

๓. เมื่อมหาวิทยาลัยทราบเรื่องดังกล่าวและทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดีจึงได้สั่งการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษาร่วมกันประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและให้แจ้งคณะต้นสังกัดของนักศึกษาผู้ก่อเหตุได้รับทราบ และในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดได้เดินทางไปที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครปฐมเพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว โดยได้ทราบว่าการกระทําที่ นักศึกษาถูกกล่าวโทษเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ จึงได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดได้ลงนามรับรองความประพฤติของนักศึกษาโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ เพื่อประกันตัวจนได้รับการปล่อยตัวเมื่อเวลาประมาณ ๗.๐๐ น. และมีนัดฟังคําพิพากษาอีกครั้งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสร้างความเข้าใจให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อ มหาวิทยาลัยทราบว่าผู้กระทําการดังกล่าวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่ทราบว่าถูกควบคุมตัวจนถึงกระบวนการขั้นตอนเพื่อดําเนินคดี ทั้งในชั้นพนักงานอัยการและศาลแขวงนครปฐม มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดอยู่กับนักศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาจนได้รับการปล่อยตัว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับความช่วยเหลือจาก คุณวราภรณ์ อุทัยรังษี ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ให้คําปรึกษาในด้านคดีความ และการทําหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษาโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทาจับมือเครือข่าย พร้อมปลูกและวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์และพาณิชย์

Wed Nov 25 , 2020
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญาชาเวชศาสตร์ และคณาจารย์จารย์หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ […]

YouTube