คณะกมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนากิจการดาราศาสตร์และอวกาศของไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนากิจการดาราศาสตร์และอวกาศของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ แล้วบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต้องใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูอาจารย์ นักศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน คือ ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และทักษะการใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ แต่อย่างไรตาม มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว
จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาเพื่อสกัดสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และนำไปผลิตเป็นเวชภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแปรรูปเชิงพาณิชย์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชามีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตสูง อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ ในการเดินทางไปดูงานดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและครู มอบเสื้อผ้าและของใช้จำเป็น และอาหารกล่องให้เด็กนักเรียน จำนวน 80 ชุด
.
.
.

Next Post

บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก 13 หลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2565 เริ่มวันนี้!

Tue Mar 29 , 2022
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ […]