กสศ. เปิดให้ทุนนักศึกษาสายอาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

โอกาสสำหรับเด็กอาชีวะ และนักศึกษาสายอาชีพที่ต้องการเรียนต่อถึงปริญญาเอกเริ่มแล้ว กับการรับสมัครนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 4 ทุนแรกในประเทศไทย ที่สร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้ผู้เรียนสายอาชีพได้ก้าวตามฝันการเรียนในระดับปริญญา เพื่อเป็นแนวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
.
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2565
.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.eef.or.th/…/true-potential-scholarship-2565/
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
✅ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
✅ เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)
✅ เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน
• กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บน ของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
• กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
✅ เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
✅ เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้
• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
• สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
✅ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
✅ เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ
================
สายด่วนทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 02-079-5475 กด 4

Next Post

'ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์' อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมเปิดงานแสดงผลงานวิจัย ยกระดับ-พัฒนาศักยภาพชุมชนอุดรธานี Startup Champions Model ลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

Thu Mar 24 , 2022
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมเปิดงานแสดงผลงานวิจัย ยกระดับ-พัฒนาศักยภาพชุมชนอุดรธานี Startup Champions Model ลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ […]