ธนาคารกรุงเทพ ให้ 22 ทุน  เรียนต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิการให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 22 ทุน ประกอบด้วย Digital & Technology จำนวน 17 ทุน และ MBA จำนวน 5 ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 65 – 30 เม.ย. 65

1.ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Block Chain, Fintech

Massachusetts Institute of Technology
Stanford University
Carnegie Mellon University
University of California Berkeley
Harvard University
Princeton University
University of Washington
University of California- Los Angeles
Columbia University
Cornell University
New York University
California Institute of Technology
University of Texas – Austin
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Pennsylvania
Yale University
Georgia Institute of Technology
University of Michigan
University of Chicago
University of Southern California

ประเทศสหราชอาณาจักร สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Block Chain, Fintech

University of Oxford
University of Cambridge
Imperial College London
University College London
The University of Edinburgh
The University of Manchester
The University of Warwick

ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี)

Stanford University
Harvard University
University of Pennsylvania
Massachusetts Institute of Technology
Columbia University
University of California Berkeley
University of Chicago
University of California- Los Angeles
Northwestern University
Yale University
New York University
University of Michigan
Duke University
Cornell University
University of Texas – Austin
Carnegie Mellon University
Dartmouth College
University of Virginia

ประเทศสหราชอาณาจักร สาขา MBA
London Business School
The University of Manchester

2.ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full Time) หลักสูตร Master of Business Administration Program

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิการให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
อายุงานในธนาคาร 1 ปีขึ้นไป
ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

#ทุนดีดีเรียนฟรีทั่วโลก #ทุนเรียนต่างประเทศ #ทุนการศึกษา #ทุนธนาคารกรุงเทพ

Next Post

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ร่วมกับ สปาพลัส ชมรมผู้ดำเนินการสปาไทย เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

Mon Mar 28 , 2022
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สปาพลัส ชมรมผู้ดำเนินการสปาไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมใน หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ฝึกอบรม […]