มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา – ปวช. – ปวส. และอุดมศึกษา

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ปวช. และ ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา 

สำหรับปีการศึกษา 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะจิตวิทยา 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2 ทุน
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 3 ทุน
สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/พัฒนาชุมชน 2 ทุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน
* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้

หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 67–15 ก.พ. 67)

การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช.และ ปวส.

ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

  • ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
  • สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

Next Post

เปิดสรรหา อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

Mon Nov 6 , 2023
ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี […]