ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้ 15 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไประดับ ปริญญา (ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี2567 จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อรับทุน จำนวนไม่เกิน 15 ทุน ดังต่อไปนี้ 

  1. ทุนที่รับสมัคร  

ทุนระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยศึกษาสาขาวิชาตามที่ได้กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้าย 1 ตามสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราช อาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐอิตาลี  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐประชาชนจีน เขต บริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวนไม่ เกิน 15 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ที่ ธปท.  

  1. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน  

2.1 มีสัญชาติไทย 

2.2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวาคม 2566) 

2.3 พนักงาน ธปท. และ/หรือบุคคลทั่วไป โดยกรณีเป็นพนักงาน ธปท. ต้องมีอายุงาน ใน ธปท. ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย สะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้อง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับ เดียวกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ  75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

2.5 ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอด หลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามข้อ 2.4 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่าผลการเรียนที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย  หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี  

2.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้ จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงานในอนาคต

2.9 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา 

2.10 ไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน ธปท. หรือ อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการ ปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือเป็นผู้มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.11 ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนรัฐบาล หรือทุนอื่นที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงาน ชดใช้ทุน และอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้

2.12 ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่ง หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ ก.พ. หรือส่วนราชการ แล้ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวาคม 2566) 

2.13 ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ และยินยอม ให้ไปปฏิบัติงานที่ ธปท. จากหัวหน้าส่วนงานเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ธปท. จะพิจารณา ไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน 

2.14 ผู้สมัครสอบที่เป็นพนักงาน ธปท. ต้องแสดงหนังสือรับทราบจากหัวหน้าส่วนงาน  หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ธปท. จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน

2.15 สำหรับภิกษุสามเณร ธปท. ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 2.16 สำหรับผู้สมัครสอบซึ่งเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการ เกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 

2.17 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้ทุนแล้ว ธปท. ขอสงวนสิทธิใน การปฏิเสธการรับสมัครคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. เนื่องจากเมื่อผู้ได้ทุนปฏิบัติตามสัญญา ทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศ ธปท. จะบรรจุผู้ได้ทุนเป็นพนักงานอยู่แล้ว  ทั้งนี้หากผู้ได้ทุนสนใจเรียนรู้งานก่อนไปศึกษา สามารถขออนุมัติเข้าฝึกงานที่ ธปท. ได้ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด 

  1. การสมัครสอบ 

3.1 วันที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน 

– ประวัติย่อ (Resume) 

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับ ปริญญาตรีปริญญาโท ปริญญาเอก เรียงตามลำดับ 

– ผลสอบภาษาอังกฤษ (หากไม่มีให้แนบเอกสารเปล่า) 

– สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) 

– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

– หนังสือรับทราบจากหัวหน้าส่วนงานเจ้าสังกัด (กรณีพนักงาน ธปท.) หรือหนังสือ อนุญาตให้สมัครสอบ และยินยอมให้ไปปฏิบัติงานที่ธปท. จากหัวหน้าส่วนงานเจ้าสังกัด(กรณีข้าราชการ) 

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ สมัครจริง เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏ ภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 3.3 วิธีการสมัคร  

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ ธปท. หัวข้อทุนการศึกษา ทั้งนี้ธปท. จะ ถือตามวันที่ส่งเอกสารสมัครสอบ หากเกินวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก ธปท.  

  1. การสอบคัดเลือก  

ธปท. ประเมินความสามารถในการรับทุน โดยพิจารณา ดังนี้ 

4.1 การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะพิจารณาจากการกลั่นกรองและการ สอบสัมภาษณ์ผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ในข้อ 4.2 และ 4.3 โดยประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ การไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัครสอบ  ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการ กลับมาทำงานที่ ธปท. ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและ สิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยให้เข้าพบส่วนงานเพื่อสร้างความเข้าใจ งาน ธปท. และความคาดหวังในสาขาวิชาที่ ธปท. ต้องการ และประเมินโดยการสัมภาษณ์กับ คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการสัมภาษณ์ของ ธปท. 

เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นให้ธปท. ภายในเวลาที่กำหนด ก่อนเข้ารับการประเมินความ เหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน มีดังนี้ 

(1) แผนการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิชาที่ผู้สมัครจะไปศึกษา ตามรายชื่อ สถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด จำนวน 5 รายการ (หากสาขาวิชาใด ธปท. ไม่ได้จัดอันดับ ให้ผู้สมัครเลือก สถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม National Ranking หรือกลุ่มสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชาผู้สมัครจะไปศึกษา มากที่สุด) 

(2) Statement of Purpose (SOP) 

(3) กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยทำ (Extracurricular Activities) หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรต่าง ๆ ที่เคยอบรม 

(4) เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ธปท. กำหนด 

โดยผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงสุด จะมีสิทธิ ได้รับทุนก่อนผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมของ บุคคลเพื่อรับทุนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน รวมสูงสุดมีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้ได้รับคะแนนรวมต่ำกว่าลงมาตามลำดับ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ได้คะแนนรวม เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก

ให้สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน) เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูง กว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน 

4.2 การสอบข้อเขียน : ใช้ข้อสอบทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับ ปริญญา) ของสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยวิชา ดังนี้ 

 4.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ 

– Vocabulary and Expressions 

– Error Recognition 

– Reading Comprehension 

 4.2.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 

ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล โดยการให้ 

แปลความ ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากข้อความ หรือบทความ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ  และวิเคราะห์หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูล เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมืองหรือสังคม 

4.3 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ต้องสอบผ่าน ข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  

4.3.1 สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย  

(mean) ของผู้เข้าสอบทุนแข่งขันทั้งหมด 

4.3.2 สอบผ่านความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 

คะแนนเฉลี่ย (mean) ของผู้เข้าสอบทุนแข่งขันทั้งหมด 

4.3.3 ได้คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิง 

วิชาการตามที่กำหนดในข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยคัดไว้จำนวนไม่ เกิน 3 เท่าของจำนวนทุน แล้วหารด้วยจำนวนสาขาวิชาที่มีผู้สมัคร เพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมแต่ละสาขา 

4.4 กำหนดการสอบคัดเลือก  

 ข้อเขียน : ธปท. จะดำเนินการสอบข้อเขียน ซึ่งจัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ตาม กำหนดการของสำนักงาน ก.พ. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ทาง www.bot.or.th > ร่วมงานกับเรา > ทุนการศึกษา 

ประเมินความเหมาะสม : ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสม วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมทาง www.bot.or.th > ร่วมงาน กับเรา > ทุนการศึกษา 

  1. การประกาศผลการคัดเลือก  

การประกาศผลการคัดเลือก ทาง www.bot.or.th > ร่วมงานกับเรา > ทุนการศึกษา และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน  หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาที่ ธปท. กำหนด  ธปท. อาจจะพิจารณาให้ผู้สอบได้ในลำดับถัดไป และยังมิได้รับทุนใดในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิ รับทุนแทน 

  1. การเพิกถอนการให้ทุน  

ธปท. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

6.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ 

6.2 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของสำนักงาน ก.พ.

6.3 กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และ/หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า  3.00 

6.4 กรณีผู้สมัครสอบเป็นพนักงาน ธปท. มิได้ยื่นหนังสือรับทราบจากหัวหน้าส่วนงาน เจ้าสังกัด ตามข้อ 2.14 

6.5 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรมและการทำสัญญาตามที่ ธปท. กำหนด 6.6 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ ประพฤติตนตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด 

6.7 เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนใด ๆ ของหน่วยงานอื่น ไม่ว่าทุนดังกล่าวจะมีข้อผูกพัน ให้ต้องชดใช้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นกรณีรับทุนซ้ำซ้อน  

6.8 เจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ ตนได้รับทุนจาก ธปท.  

6.9 ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน 1 ปี 

6.10 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนต่ำกว่า 79 – 80 (Internet  based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบได้ต่ำกว่านี้ หรือ 

 (2) ผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ  (ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 6.11 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษา ตอบรับแล้ว 

6.12 ไม่ได้รับการตอบรับและเข้าศึกษาในสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด ภายในปีถัด จากปีที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้ทุน 

  1. การทำสัญญาทุนการศึกษา 

ผู้มีสิทธิได้ทุนต้องทำสัญญากับ ธปท. ตามแบบสัญญาที่ ธปท. กำหนด และจะต้องปฏิบัติ ตามระเบียบของ ธปท. โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ จะทำสัญญาได้ต่อเมื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนได้รับการตอบรับให้เข้า ศึกษาจากสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด และ ธปท. ได้อนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษา ดังกล่าวแล้ว 

  1. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน 

8.1 ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 8.2 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนมีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ที่ ธปท.  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

8.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังได้ศึกษาไปแล้ว หรือไม่ศึกษาวิชา ตามที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ หรือไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ที่ ธปท. หรือทำงานให้ไม่ครบกำหนด ระยะเวลาตามข้อ 8.2 ด้วยประการใด ๆ ผู้ได้รับทุนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท. จ่ายไปทั้งหมด พร้อมทั้ง ชดใช้เงินอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ด้วย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่  ธปท. เรียกร้อง 

8.4 ผู้ได้รับทุนต้องยินยอมให้ ธปท. คิดดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ค้างชำระนับแต่วันถัด จากวันที่ครบกำหนดชำระตามข้อ 8.3 ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนด 

ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และเงื่อนไขในการทำสัญญา ทุนการศึกษา หรือเงื่อนไขรายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

ที่มา https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/annoucement_competition_scholarship2567.pdf

Next Post

สวนสุนันทา จับมือสภากาชาดไทย จัดแคมเปญ one two three หนึ่งถุง สามชีวิต ตั้งเป้าบริจาคโลหิต 1 ล้านซีซีทั่วประเทศ 

Tue Oct 24 , 2023
สวนสุนันทา จับมือสภากาชาดไทย จัดแคมเปญ one two three หนึ่งถุง สามชีวิต ตั้งเป้าบริจาคโลหิตให้ได้จำนวนถึง 1,000,000 […]