การยางแห่งประเทศไทย มอบทุนลูกชาวสวนยาง ศึกษาต่อปริญญาตรี

กยท.มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4 ล้านบาท สร้างอนาคตที่ดีให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง มั่นใจจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กำหนดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 ก.ค.66

ข้อมูลทุน
ปีการศึกษา 2566 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา (ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา)  เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49 (5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

สถาบันการศึกษา และหลักสูตรสาขาที่ กยท. กำหนด

1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  จำนวน 1 ทุน

2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน  1 ทุน

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์  จำนวน 1 ทุน

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน

6.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน

8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน

และ 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน ​

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา

-เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ยกเว้นบุตรบุญธรรม

-มีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาที่ กยท.กำหนด

-ต้องมีหลักฐานการตอบรับเข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษานั้นๆ

-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

-ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

-เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

– เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา

-เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต

การสมัครขอทุน

ขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th และกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย จากนั้นให้ไปยืนที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 14 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนดเท่านั้น  โดยจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง รายได้ของครอบครัว ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ในสาขาที่เรียน  บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถพิเศษอื่นๆ อีกด้วย

ที่มา www.raot.co.th

Next Post

สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2566 “SMART UNIVERSITY”

Wed Jul 5 , 2023
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร […]