มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เปิดให้ 61 ทุนระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิต – นักศึกษา ที่กำลังจะขึ้นปี 2 ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต – นักศึกษา ที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 61 ทุน

รายละเอียดสำหรับคณะ สำนักวิชา และสถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                        1         ทุน

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                       1         ทุน

–  คณะวิทยาศาสตร์                                                             1         ทุน

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                                    1         ทุน

–  คณะวิทยาศาสตร์                                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหิดล

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          1         ทุน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–  คณะรัฐศาสตร์                                                                   1         ทุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

–  คณะมัณฑนศิลป์                                                                1         ทุน

–  คณะอักษรศาสตร์                                                               1         ทุน

–  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์                                1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           4         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

–  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                          2         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                                2         ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา

–  คณะพยาบาลศาสตร์                                                           1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                                  

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                            

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                        1         ทุน

–  คณะวิทยาศาสตร์                                                               3         ทุน

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        1         ทุน

–  คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                       1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

–  คณะเทคโนโลยี                                                                1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

–  คณะครุศาสตร์                                                                  1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                                   2         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                   

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                           

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                  

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                       2         ทุน

มหาวิทยาลัยนครพนม                              

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         1         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–  คณะแพทยศาสตร์                                                            1         ทุน

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                         2         ทุน

–  คณะศึกษาศาสตร์                                                             2         ทุน

–  คณะเภสัชศาสตร์                                                              1         ทุน

–  คณะสังคมศาสตร์                                                             1         ทุน

–  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                                    1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

–  คณะศึกษาศาสตร์                                                             1         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

–  คณะผลิตกรรมการเกษตร                                                    2         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                                               1         ทุน

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”                                      1         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

–  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                      2         ทุน

–  คณะเภสัชศาสตร์                                                               1         ทุน

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        2         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

–  คณะเกษตรศาสตร์                                                             1         ทุน

–  คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                      1         ทุน

นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน,ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี

นิสิต-นักศึกษา ท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต-นักศึกษา หรือทางคณะ สำนักวิชาของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา http://education.chumbhot-pantip.org/

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

Mon Jun 19 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 […]