นศ.ป.โท-เอก สาขาการจัดการนันทนาการฯ ม.ศิลปากร ลงพื้นที่พบ “ปราชญ์ทะเล” ดูงานนอกสถานที่ หนุนการท่องเที่ยว สร้าง Soft Power

                   ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ก่อตั้งหลักสูตรการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ นำนักศึกษาไปดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยแวะทำบุญสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ และ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวิทยากร “ลุงทะเล” คุณนรินทร์ บุญร่วม ให้การบรรยาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา
                    ซึ่งลุงทะเล อดีตเป็นหัวหน้าสำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เมื่อเกษียณเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ จึงลุยทำงานด้านนี้อย่างเต็มตัว โดยตระเวนเดินสายเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ป่าชายเลนแก่เยาวชน ประชาชน กระตุ้นสร้างความร่วมมือให้ทุกคนเห็นความสำคัญการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดย ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก  มีบทบาทดูแลเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยที่ศูนย์นี้เน้นเรื่องการป้องน้ำทะเลกัดเซาะฝั่ง โดยจุดที่น่าสนใจอยู่ที่การจัดทำแนวไม้ไผ่ที่ปักไว้เพื่อชะลอคลื่น และให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมปลูกป่าอยู่เป็นประจำ ต่อยอดไปสู่การสร้างความร่วมมือในกลุ่มอนุรักษ์ 5 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายรักษ์อ่าวไทย มุ่งสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหากัดเซาะและฟื้นฟูชายฝั่งทะเล และใช้พื้นที่สมุทรสาครเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นในการแก้ปัญหากัดเซาะดังกล่าว
#https://gooduniversity.net/

Next Post

มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมครบรอบ 49 ปี เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน

Tue Feb 27 , 2024
  มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 49 ปี  สร้างขวัญกำลังใจ น.ศ.-บุคลากร ในทุกช่วงวัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด […]