เปิดมุมมองนักกฎหมายรุ่นใหม่ “อาจารย์รัศมี สุขรักษา” และการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์(ออนไลน์) ม.รังสิต

 

จากนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรียนจบนิติศาสตร์ ม.รังสิต ด้วยดีกรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และยังได้รางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ผู้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ และการเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความเสียสละ เป็นพลเมืองตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย ต่อมาได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังเรียนจบนำความรู้กลับมาสอนในสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันอาจารย์รัศมี สุขรักษา เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์(ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

อาจารย์รัศมี สุขรักษา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและจากสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ ทำให้การใช้ชีวิตในสังคมเต็มไปด้วยความเร่งรีบ วุ่นวาย ต่างคนต่างต้องขวนขวายหาคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงตรงนี้หากจะตอบคำถามที่ว่า “การเรียนกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน” นั่นคือ เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดระเบียบสังคม สังคมจะน่าอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ดีด้วย และในสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็วเช่นนี้ กฎหมายจะต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง มีความชัดเจนและยืดหยุ่นเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย มากไปกว่านั้นคือ ผู้ที่มีคู่มือหรือผู้ที่มีความรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “กฎหมาย” นี้ จะต้องมีทรรศนะที่กว้างไกล มีจิตสำนึกร่วมในการมองปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ ยังต้องเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และบูรณาการความรู้ในทางกฎหมายร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการเรียนกฎหมายในยุคปัจจุบัน คือการมองเห็นปัญหาของสังคมร่วมกัน และสามารถนำเอาความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนในสังคมและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไปได้

“คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต มุ่งเน้นผลิตนักกฎหมายที่เมื่อจบการศึกษาออกไปจะต้องเป็นนักกฎหมายที่เก่งและดี มีคุณธรรม ทำงานเป็น มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ทำให้คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต มีหลักสูตรที่เปิดกว้าง หลากหลายและทันสมัย มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานกฎหมายจริง ภายใต้การเรียนการสอนในรูปแบบให้บริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า คลินิกกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมเข้ามาขอคำปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คำปรึกษา นอกจากจะมีการเรียนการสอนกฎหมายที่เข้มข้นแล้วยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมไปพร้อมกันด้วย”

หลักสูตรนิติศาสตร์ (ออนไลน์) ม.รังสิต

อาจารย์รัศมี กล่าวว่า หลักสูตรนิติศาสตร์ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต เปิดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนสามารถเรียนที่บ้านได้ และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถเรียนได้ แต่ตอนสอบต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัย เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคออนไลน์) มีหลักสูตรให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวส ที่ต้องการเรียนนิติศาสตร์ และ 2.หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 โดยทั้งสองหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้วุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิตที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ และในส่วนของการเรียนการสอนจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา รวมทั้งมีระบบและเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย

 

 

หัวใจของการเรียนด้านกฎหมาย

อาจารย์รัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจของการเรียนกฎหมาย สิ่งสำคัญคือ ใจของผู้เรียนต้องมีความยุติธรรมก่อน จริงอยู่ว่าเวลาที่เราเรียนเราให้ความสำคัญกับการท่องไปในโลกของตัวบทกฎหมาย เรียนถึงวิธีการใช้การตีความต่าง ๆ ของกฎหมาย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ตอนที่เราจะนำกฎหมายมาใช้จริง ใจเราเองต้องยุติธรรม ต้องมองปัญหาโดยปราศจากอคติต่าง ๆ ใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและรอบคอบที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนิติศาสตร์ระบบศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/RsuCyberUniversity

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

โครงการ ปตท. X มสธ. ให้ทุนจุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เรียนปริญญาตรีนิเทศศาสตร์การสื่อสารดิจิทัล

Wed Aug 9 , 2023
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล 💚ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัลในพื้นที่ […]