ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยหัวข้อสำหรับสุนทรพจน์ในปีนี้เป็นเรื่องราวของการตระหนักถึงความปลอดภัยของการจราจร และการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องออดิทอเรียม 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Fukuyama Transporting Fukuyama City University และองค์กรเครือข่าย เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันนักศึกษา เพื่อพวกเขาจะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

“มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโนบายด้านการส่งเสริมและผลักดันนักศึกษา ให้พวกเขาได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคมด้วย ผมเองได้มีโอกาสในการพูดคุยกับบริษัท Fukuyama Transporting ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัทในเครือมากมาย เขาเองก็มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม เรียกได้ว่ามีแนวคิด มีนโยบาย มีวิสัยทัศน์ที่น่าสนับสนุน และตรงกับวิสัยทัศน์ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตของเรากำลังทำอยู่ กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราทั้งสองจะได้ใช้แนวทางที่ชัดเจนนี้ร่วมกัน”

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อเรื่องการจราจรในมุมมองต่างๆ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งบทพูดสุนทรพจน์มาในรอบคัดเลือกก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้มาประกวดในรอบสุดท้ายบทเวที

“นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 15 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อมากล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ทุกคนจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้แสดงมุมมองของตัวเองต่อหน้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านขนส่งจากประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นหลายๆ ท่าน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr. IIJIMA Isao ที่ปรึกษาพิเศษคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น Mr.NISHIOKA Tatsushi อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ และยังได้รับเกียรติจาก Ms.KAWAMURA Maki ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย Prof.MAKITA Yukifumi ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Fukuyama City University และ Mr. NAGAHARA Eiju กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท Fukuyama Transportation Co., Ltd. ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถช่วยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่นักศึกษาจะสามารถใช้โอกาสอันดีนี้ได้แสดงความสามารถของตน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรไปมา การใช้ถนน ทั้งผู้กล่าวสุนทรพจน์เอง และผู้ฟัง นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินความร่วมมือด้วย”

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

สภาเด็กฯ พอใจ ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ เปิดโอกาสให้เด็ก-เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมใน"กมธ."สภาผู้แทนราษฎร

Fri Mar 1 , 2024
  ตัวแทนสภาเด็กฯ เข้าพบขอคำปรึกษา สส.รวมไทยสร้างชาติ “เอกนัฏ-จุติ-ดวงฤทธิ์” ยินดีสนับสนุนให้งานของเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมาย ประธานสภาเด็กฯ ดีใจได้รับข้อเสนอให้เลือกตัวแทนเข้ามาทำงานเป็นกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการในสภาฯ ที่รัฐสภา […]