วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต พร้อมปั้นบัณฑิตอัพ Skill การทำงานรอบด้าน ส่งเสริมความเป็น “Real Hospitality” สู่การเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

 

มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมขับเคลื่อน วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้บัณฑิตยุคใหม่มี Skill การทำงานรอบด้าน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมการบริการและ เทรนด์อาชีพที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

 

 

อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ชื่อเดิมของ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) ได้ปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Transformative Learning เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของเทรนด์อาชีพในอนาคตมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นโฟกัสการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็น “Real Hospitality” ที่แท้จริง ซึ่ง Real ในที่นี้คือเรื่องของคุณสมบัติที่จำเป็นกับบัณฑิตยุคใหม่ ที่นอกจากมีทักษะทางด้านความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริการ หรือด้านความสามารถในการสื่อสารในภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 แล้วยังมีทั้งความรู้ด้านการวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีในทุกมิติ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ในการทำงานในโลกอนาคต รวมถึงทักษะ Soft Skill และ Hard Skill และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับเทรนด์อาชีพในอนาคต

“การปรับแนวทางใหม่ของรูปแบบการเรียนการสอน เรามีมุมมองว่าด้วยสภาวะของธุรกิจภายใต้ ธุรกิจของการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจด้านการบิน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าเรียนมาในชั้นเรียนที่ 1 เมื่อเขาจบออกไปภายใน 4 ปี แน่นอนว่าจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านจากที่เรียนมาในระหว่าง 4 ปี เราจึงต้องการสร้างบัณฑิตยุคใหม่โดยมีมุมมองว่า บางครั้งสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในองค์ความรู้ที่นักศึกษาควรจะได้รับและจำเป็นอย่างยิ่งมันคืออะไร และสิ่งๆนั่นที่เราจะสร้างให้นักศึกษาเราพร้อมต่อโลกอนาคตและตลอดชีวิตของเขา คือความเป็น Real Hospitality เพราะด้วยโลกของการเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องเตรียมบัณฑิตให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) อาทิ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่ง สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (RSU Chef School) และ Hospitality Industry International Programme

ในทุกหลักสูตรเน้นการเรียนโดย Focus ที่ผู้เรียนเป็นหลัก สอนและเสริมทักษะเพื่อการทำงานโดยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เรียนผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้น มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยครบวงจร รวมถึงมีหน่วยงานขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านการบริการมาร่วมสอน ร่วมเป็นโค้ชสอน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดงานในอนาคต” รองคณบดีฯ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต กล่าว

อาจารย์ดุสิต กล่าวต่อว่า เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้ประกอบการ จบไปได้งาน 100% พร้อมที่จะทำงานได้ ในทุกมิติของอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทางวิทยาลัยได้มีการวางแผนการเรียนการสอนในทุกชั้นปี โดยใช้หลักการสอนที่เป็น Studio Classroom โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น บางคนเรียนธุรกิจการบินก็สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาของหลักสูตรเรียนเชฟได้ด้วย หรือเรียนการโรงแรมก็สามารถจะเลือกเรียนรายวิชาของการท่องเที่ยวและการบริการได้ ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญทางด้านภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูด กล้าที่จะสื่อสาร ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน( Environment) หรือแม้แต่การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Passage to ASEAN (P2A) ให้นักศึกษาได้เดินทางไปยังประเทศในอาเซียน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งกิจกรรม TNT(Thai – Non Thai Activities) การเรียนและมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่ทาง ม.รังสิตสร้างขึ้น

“เรียกว่าที่ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ เราพร้อมปั้นคนให้พร้อมที่จะสามารถทำงานได้ในหลายมิติ ขณะเดียวกันในช่วงการเรียนปี 4 นักศึกษาจะได้เรียนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Transformative Learning พร้อมกับการวัดสัมฤทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในสหกิจศึกษาซึ่งเรามีดีลกับผู้ประกอบการ นักศึกษาสามารถฝึกสหกิจศึกษาและได้รับเงินเดือนไปด้วย และบางคนที่ฝึกสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ก็อาจจะได้รับโอกาสในการเข้าทำงานเลย นอกจากนี้ ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่เราป้อนให้ สามารถสร้างให้เขาประกอบอาชีพทั้งในสายงานที่เรียนตาม Studio ที่เลือกหรือสายงานอื่นๆ ที่หลากหลายตามเทรนด์งานในโลกอนาคต หรือเป็นผู้ประกอบการก็ได้”

อาจารย์ดุสิต กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่นี่เราพยายามที่จะสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบใหม่ให้ต่างไปจากเดิม เราอยากให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ Base On Fun แต่ต้องเป็นแบบ Fun with Detail เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้กับชีวิตจริง สามารถทำอาชีพอะไรในอนาคตก็ได้ที่อยากจะทำ ด้วยองค์ความรู้ที่จะติดตัวนักศึกษาไป ขณะเดียวกันด้วยการกลับมาฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดในด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว

โรงแรม อาหารและการบิน เชื่อมั่นได้แน่นอนว่าความต้องการของ อาชีพในด้านอุตสากรรมการบริการทั่วโลกมึความต้องการบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้เรียน เรียนจบแล้วมีโอกาสได้งานสูง 100%

สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality)มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2567 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/COTHRSU

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

โดรนแปรอักษร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” มุ่งสู่ Smart City

Fri Nov 24 , 2023
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดศรีสะเกษจัดงานส่งเสริม การท่องเที่ยว งานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง […]