พรีเมี่ยมคอร์ส “9 มทร.” จับมือสถานประกอบการ เดินหน้าแล้ว 26 หลักสูตร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 9 ราชมงคลได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ หรือ Talent Resource Management Platform (TRM) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Talent Mobility ที่ดำเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยโครงการ TRM มีวัตถุประสงค์ในการสร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถการแก้ปัญหาท้าทายของสถานประกอบการ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการเครือข่ายให้สูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นโครงการ TRM จึงไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการทำงานวิจัย แต่ยังรวมไปถึงการร่วมสร้างการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้ (Co-Creation) โดยดึงสถานประกอบการมาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา อาศัยแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในพัฒนาหลักสูตรร่วมที่เรียกว่าพรีเมี่ยมคอร์ส (Premium Course) ภายใต้แนวคิดของการมีงานทำตั้งแต่ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะการันตีการมีงานทำของนักศึกษา ดำเนินการบรรจุนักศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นพนักงาน ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ และได้รับการศึกษาจากทั้งสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย

ประธาน ทปอ.มทร. กล่าวอีกว่า ความโดดเด่นของหลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส ของ 9 มทร. คือ สถานประกอบการ หรือกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถมั่นใจได้ว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสถานประกอบการจะมีกำลังคนทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้ทันทีเมื่อเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน 9 มทร. มีการพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส (Premium Course) แล้ว 26 หลักสูตร ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อิเล็คทรอนิกส์ และดิจิตัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะด้าน หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่สร้างอัตถประโยช์และยกระดับสถานประกอบการเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสร้างโอกาสแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2564 – 2566 ภายใต้ระบบการบริหารจัดการและการติดตามการดำเนินการของ TRM Platform หลักสูตรพรีเมี่ยมคอร์ส มีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 36 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 48 แห่ง โรงเรียนมัธยม 6 โรงเรียน และมีนักศึกษาในระบบที่ทำงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 662 คน.

 

Next Post

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติผ่านโปรแกรม English Weekend School ที่ ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ

Tue Jan 30 , 2024
  โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาสัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ในบรรยากาศโรงเรียนนานาชาติ ผ่านโปรแกรม […]