อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมเสวนา “FUTURE THAILAND”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในนามประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ทปอ.มทร. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Road to The Future” ในงาน “FUTURE THAILAND จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สามย่านมิตรทาวน์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า การร่วมเสวนาในครั้งนี้เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยทาง มทร.ธัญบุรี ร่วมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยในระดับ 9 ภูมิภาค โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง ได้นำ การนำยุทธศาสตร์การสร้างความคิดนอกกรอบ สู่ความคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการ 5I Model นำมาใช้ในขั้นสอน พัฒนาครู ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ พัฒนาลงสู่นักเรียน เห็นผลเป็นรูปธรรม


นอกจากนี้มีการนำองค์ความรู้ของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มาขยายผลต่อยอดเกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ Signature ของโรงเรียน เกิดการพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้าง Start Up การเป็นผู้ประกอบการ มีการสร้างภาคีเครือข่ายภาคส่วนพื้นที่ จากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น สร้างให้เกิด ชุมชนเข้มแข็ง ได้ในอนาคต ซึ่งในการดำเนินการโครงการและบริหารจัดการจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงบริหารงานโดย ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง ดำเนินการโดย นางอัชฎาชนก สุขชิด และนายวาสัน วัดคราว เป็นผู้ดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงในการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสู่การเป็น START UP โดยความร่วมมือชุมชนสู่ความยั่งยืน อันเป็นต้นแบบและแนวทางนำไปสู่การพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

Next Post

นักเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัด “ECO – Market Fair” ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม มุ่งอนุรักษ์ หนุนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

Fri Jan 12 , 2024
นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดอีเวนท์และออกร้าน “ECO – Market Fair” ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 10 […]