อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 “ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง” รับศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ดร.พิมอร แก้วแดง นางสาวอนัญญา กี่เอียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวพิณี อมตเสถียร นายอนันต์ รัตนมั่นคง ดร. ณัฐวุฒิ ครุฑไทย นายกำพล พันธุ์วิเศษณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก นายพรเทพ ปู่ประเสริฐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายธวัช จินาพันธ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นายสุวิศิษฏ์ อินพาเพียร นายกานต์ กาฬภักดี นายวุฒิพันธ์ แย้มสัตย์ธรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

.

.

Next Post

สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

Sun Nov 12 , 2023
สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) […]