มทร.ธัญบุรี จับมือ กรุงไทย สร้างต้นแบบ ‘สินเชื่อ’ ส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจต่างประเทศ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยประสงค์ให้ธนาคารจัดทำสินเชื่อเพื่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการไปปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดทำสินเชื่อโครงการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ปัจจุบันมีนักศึกษาที่มีความประสงค์ไปฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการปฏิบัติงาน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนานักศึกษาและกองทุนสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนที่จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือนักศึกษา เมื่อได้รับการตอบรับเข้าสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคนละ 30,000 หรือ 50,000 บาท โดยไม่มีการระบุจำนวนนักศึกษา แต่ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น สินเชื่อโครงการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ทำร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นนี้จะมาเต็มเติมโอกาสในด้านการศึกษา มีหลายกรณีที่ผู้ปกครองไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อให้ลูกได้ไปฝึกงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่ประสงค์จะไปฝึกสหกิจต่างประเทศต้องได้ไป ซึ่งนักศึกษามีรายได้และสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนระหว่างที่กำลังฝึกสหกิจ จึงทำให้ภาระหนี้และดอกเบี้ยในภาพรวมต่ำมาก


รักษาการฯ มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่าการฝึกไปสหกิจต่างประเทศ ถือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้มีคุณภาพตรงตามความประสงค์ของสถานประกอบการมากที่สุด ทั้งยังส่งเสริมในทักษะภาษาต่างประเทศร่วมด้วย สินเชื่อโครงการสหกิจศึกษานี้ ถือเป็นต้นแบบแรกของประเทศ ที่สถาบันการศึกษาร่วมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการไปปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา

ด้าน นายนิติธรรม มีสอาด ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตธัญบุรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สินเชื่อโครงการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ถือเป็นสินเชื่อเฉพาะ ที่ธนาคารเข้าไปสนับสนุนด้านการศึกษาของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีทุนในการเดินทางและเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยมีความครอบคลุมทุกคณะและวิทยาลัยของ มทร.ธัญบุรี สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จากนั้นธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานประกอบซึ่งคล้ายกับสินเชื่อโดยทั่วไปเพื่อประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร เช่น ประวัติการชำระหนี้ของผู้ปกครอง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน ที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยต่ำและใกล้เคียงกับสินเชื่อส่วนบุคคล


นายนิติธรรม กล่าวอีกด้วยว่า เรามองประโยชน์ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี มากกว่าผลตอบแทนด้านอื่น ๆ เนื่องจากมีข้อมูลหลายส่วนที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากนักศึกษาฝึกสหกิจเรียบร้อยแล้วนั้น กลับมามีงานทำที่ดี มีโอกาสที่จะเลือกทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบการที่มุ่งหวัง รวมถึงมีรายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการไปฝึกสหกิจต่างประเทศของ มทร.ธัญบุรี เกิดผลและทิศทางที่ดี ที่พร้อมก้าวสู้โลกการทำงานจริงต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 3684.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดให้เรียนฟรี 200 ทุน

Wed Dec 4 , 2019
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครด่วน พร้อมมอบทุนเรียนฟรีถึง 200 ทุน เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร สําหรับเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สมัครด่วนจํานวนจํากัด คุณสมบัติผู้สมัคร […]

YouTube