“รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ” ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2564 โดย กระทรวง อว.

ก้าวสู่ปีที่ 3 ของกระทรวง อว. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร/ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 3 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว. จำนวน 14 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 82 ราย
กระทรวง อว. ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก “คนดีศรี อว.” โดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยให้หน่วยงาน อว. ส่งรายชื่อให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็น “คนดีศรี อว.” โดยกำหนดจำนวน “คนดีศรี อว.” ที่หน่วยงานคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนบุคลากรในหน่วยงานรวมกันตามอัตราส่วนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว. ) กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของ อว. วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกจากเมื่อวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือนไทย และในวันนี้ 2 พฤษภาคม กระทรวง อว. ได้ครบรอบการสถาปนากระทรวง 3 ปี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานฉลองครบรอบสถาปนา ผมเชื่อว่าด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นของบุคลากรของกระทรวง อว. ทุกท่านที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะสามารถพัฒนาทางด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอย่างต่อเนื่องและเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ผมขอฝากบุคลากรทุกท่านที่มีบทบาทสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความขยันอดทน เสียสละ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการร่วมผลักดันให้กระทรวง อว. ประสบความสำเร็จและเป็นพลังในการยกระดับประเทศไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น สร้างอนาคตให้กับประเทศนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
สำหรับบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี อว.” จำนวน 14 ราย ได้แก่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ราย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 2 ราย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1 ราย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จำนวน 1 ราย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จำนวน 2 ราย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ราย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 2 ราย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ราย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ราย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ราย
สำหรับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 82 ราย มีดังต่อไปนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 2 ราย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 2 ราย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 1 ราย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 2 ราย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 ราย  คือ “รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 2 ราย
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวน 1 ราย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 ราย
………………..

Next Post

UTCC ชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครรับทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

Tue May 3 , 2022
UTCC เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 เชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครเข้าศึกษาต่อกับเรา ระดับปริญญาโท ทุนสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย […]