ภาคเอกชนปลื้มศักยภาพเด็ก มทร.ธัญบุรี มอบทุนเรียนฟรีเพิ่ม “อธิการบดี” เล็งขยายผลสู่ 9 ราชมงคล

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในเครือข่ายของ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย โดยระหว่างศึกษาจะทำงานในบริษัทเอสเอ็น ซีฯ วันจันทร์-พฤหัสบดี และเข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรี วันศุกร์-เสาร์ พบว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ ภาคเอกชนมีความพึงพอใจในศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปี 2565-2566 ทางบริษัทฯจึงได้เพิ่มทุนให้นักศึกษาอีกปีละ 60 ทุน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมที่พักเป็นระยะเวลา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 20,000 บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เข้าทำงานที่บริษัทฯ โดยจะได้รับเงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น จะได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร แขนกล และอุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เครื่อง Computer Numerical Control (CNC) เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการ Retrofit หรือการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่หรือใกล้เคียง รวมถึงมหาวิทยาลัยจะช่วยจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในลักษณะ Meister ภายในบริษัทฯ

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย เพราะ มทร.ธัญบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะปรับหลักสูตรให้มีการร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เดิมทุกหลักสูตรจะมีการจัดสหกิจศึกษา 1 เทอม เรียนรู้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการบริการ และถูกพัฒนาเป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ โดยหลักสูตรนี้ 50%จะมีการเรียนรู้ในสถานประกอบการหรือเชิญสถานประกอบการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน เมื่อนักศึกษาเรียนจบจะมีงานทำอย่างน้อย 20 ปี เพราะหลักสูตรตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า แนวคิดการจัดหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนนี้ ตนตั้งเป้าที่จะขยายไปสู่ 9 ราชมงคล โดยใช้รูปแบบที่ดำเนินการกับ SNC เป็นต้นแบบขยายไปยังหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล โดยประสานไปยังบริษัทต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการร่วมกันให้เกิดการผลิตบุคคลากรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการนั้นๆ เป็นการปูพื้นให้นักศึกษา 9 ราชมงคลได้มีงานทำตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา.

Next Post

นักเรียนกว่า 13,507 คน มั่นใจ "สวนสุนันทา" ยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 1 เกินแผนรับกว่า 2 เท่า "ครุศาสตร์และพยาบาล" ยอดฮิต

Tue Jan 25 , 2022
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( มรภ.สส.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ […]