มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) นำนักศึกษาร่วมพัฒนาและมอบโอกาสสู่สังคม

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมพัฒนาและมอบโอกาสสู่สังคม (CSR) ภายใต้วิสัยทัศน์ ” มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม “

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการ ที่เรียนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมครั้งนี้ทางนักศึกษาได้เชิญชวนไปยังองค์การภาคธุรกิจ ประกอบด้วยร้านค้า ห้างหุ้นส่วน และบริษัท ต่างๆ ที่สนใจให้ร่วมทำกิจกรรม CSR ให้ทุนและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่น้อง ๆ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ซึ่งยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ในการทำกิจกรรม CSR ครั้งนี้ ใด้มีองค์การภาคธุรกิจเข้ามาร่วมสนุนสนุนทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆ โดยมี นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง และตัวแทนน้องๆนักเรียนได้รับสิ่งของดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม จิตสาธารณะ และความสามัคคีร่วมกันยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่

Next Post

 นักศึกษาเทคโนโลยีต่อเรืออยุธยา คิดค้นสร้างเรือ EV รุ่น ECO – SHIP ประหยัด ลดมลพิษ

Tue Nov 14 , 2023
สุดเจ๋ง ! นศ.เทคโนโลยีต่อเรืออยุธยา คิดค้นสร้างเรือ EV รุ่น ECO – SHIP ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษทางอากาศ และเสียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายยศพล  เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เรือ EV รุ่น ECO […]