สวนสุนันทาเดินหน้ารุกประชาสัมพันธ์ เน้นสื่อสารออนไลน์สู่กลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุกโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กร โดยเน้นใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้

อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี ไฟเขียวให้อนุปริญญานักศึกษาพ้นสภาพ

Tue Feb 4 , 2020
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) […]

YouTube