นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โชว์ศักยภาพ คว้าทุนเรียนฟรี จาก Asian Uninet-OEAD ประเทศออสเตรีย

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  แสดงศักยภาพด้านดนตรีระดับมาตรฐานสากล คว้าทุนการศึกษา พร้อมค่าที่พักและค่ากินอยู่ จาก Asian Uninet-OEAD ประเทศออสเตรีย ได้ไปเรียนต่อเป็นเวลาถึง 9 เดือน

นายกรวิชญ์ อนุนตการุณ (Kornvit Anoontakaroon) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โชว์ความสามารถด้านดนตรี จนได้รับทุนการศึกษา พร้อมค่าใช้จ่ายจาก ASEA-UNINET และ Austrian Exchange Service (OeAD) ประเทศออสเตรีย ให้ไปศึกษา ณ สถาบันดนตรีแห่งกรุงเวียนนา (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) เป็นเวลา 9 เดือน

โดยอาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา อาจารย์ Percussion ประจำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อว 30 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และการแข่งขันในเวทีสากล งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา เห็นคุณค่า เข้าใจความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิดทางวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความสำคัญของหลักสูตร
เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักดนตรี (Musician)
(2) นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)
(3) อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)
(4) ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Music Entrepreneur)
(5) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music-Related Artist)

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่สถาบันฯ กาหนดต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pgvim.ac.th

Next Post

4 นักศึกษา Percussion และวง Percussion Ensemble สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ก้าวขึ้นครองรางวัลระดับนานาชาติ Asia Pacific Percussion Society

Fri Oct 1 , 2021
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Percussion และ วง Percussion Ensemble ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การดูแลการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ Tanasit Siripanichwattana […]