แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี ดุุริยางคศาสตรบัณฑิต ก่อนสมัครเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่กำลังเปิดรับรอบ Portfolio ในขณะนี้

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1
หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104
📣📣📣Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Bachelor of Music Program – New Student Admission
TCAS 67 – Portfolio #1 is now open.
Tel: 0 2447 8597 ext. 2104

รู้จักหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
// หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) ดศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Bachelor of Music
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) B.M.

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และการแข่งขันในเวทีสากล งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา เห็นคุณค่า เข้าใจความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิดทางวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ความสำคัญของหลักสูตร
เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
127 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักดนตรี (Musician)
(2) นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)
(3) อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)
(4) ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Music Entrepreneur)
(5) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music-Related Artist)

วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่สถาบันฯ กำหนดต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในระบบโรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
.
โครงสร้าง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“ Bachelor of Music Program (B.M.)”

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 26 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 59 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ติดต่อสถาบันดนตรี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010, ซอย อรุณอมรินทร์ 36, ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงบางยี่ขัน, เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : (02) 447 8594-7
โทรสาร : (02) 447 8598

อีเมล์: saraban@pgvim.ac.th

เว็บไซต์ https://www.pgvim.ac.th/

Next Post

แค่ชอบดนตรี แต่ไม่ถนัดสร้างสรรค์บทเพลง จะเรียนปริญญาโทที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ไหม?

Sun Sep 24 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “ Master […]