สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
๒. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๓.๓ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(๑) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(๒) มีประสบการณ์ในการจัดทํารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได้ งบทดลอง รายจ่ายประจําปี พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติงาน
(๓) มีความรู้ความสามารถในการรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน
(๔) มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท และตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ
(๕) มีความรู้ความสามารถในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้การปฏิบัติงาน
(๖) มีคุณธรรม และจริยธรรม
(๗) มีจิตสํานึกในการให้บริการ (Service Mind)
(4) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(๙) มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน

(๑๐) มีความกระตือรือร้น
(๑๑) มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๑๒) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา

๔. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ๒๐๑๐ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๘๕๕๗ – ๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร

๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ เซ็นติเมตร จํานวน ๑ รูป

๕.๒ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน ๑ ชุด

๕.๓ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript จํานวน ๑ ชุด
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ชุด

๕.๕ กรณีถ้าผู้สมัครเป็นเพศชายต้องแนบสําเนาหนังสือยืนยันว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเนา สด.๘
๕.๖ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น
๕.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ให้นํามายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน
๕.๙ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท กรณีเอกสารที่เป็นสําเนาให้นําต้นฉบับมาแสดงด้วย
5. การสอบสัมภาษณ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะดําเนินการแจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครทราบเป็นรายบุคคล

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.pgvim.ac.th/th/announce/job_postings_detail.php?id=820

 

Next Post

จุฬาฯ เปิดพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิต แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู้โลกเดือด

Sat Sep 23 , 2023
จุฬาฯ เปิดพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิต (Living Plant Museum) แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู้โลกเดือด ชูนวัตกรรมกล้าไม้อัตรารอดสูง วันนี้โลกเราก้าวข้าม “ภาวะโลกร้อน” เข้าสู่ […]