สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑.ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา ค่างานระดับ ๓ อัตรา คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ําเดือนละ ๑๘,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทํางาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ๒.๓ มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๔ ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
๒.๕ มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บัญชีแยกประเภท และตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ
๒.๖ มีความรู้ความสามารถในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทํา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้การปฏิบัติการและรายงานการเงินต่างๆ วิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน
๒.๗ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานต่างๆ เป็นอย่างดี และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ (Service Mind) และสามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

๓.ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติของสถาบัน ๆ
๓.๑ มีความสามารถวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ
๓.๒ จัดทําทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินได้
๓.๓ รับผิดชอบงานการรับ และการนําส่งเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
๓.๔ ประสานงานคณะกรรมการตรวจนับเงิน เช็ค เอกสารแทนเงินสด คงเหลือประจําวัน

๓.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงินเสนอขออนุมัติ และดําเนินการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน ฯ
๓.๖ ให้คําแนะนําชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่ส่วนงานต่าง ๆ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อมูล ทางด้านการเงิน กฎระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ ดําเนินการเกี่ยวกับการยืมและคืน เงินทดรองจ่าย
๓.๘ จัดทํารายงานเงินจ่ายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได้ งบทดลอง รายจ่ายประจําปีพร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติ
๓.๙ เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน ๓.๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ
๓.๑๐ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
๓.๑๒ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

๓.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ๒๐๑๐ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗๘๕๙๔ – ๗ ต่อ ๑๑๐๓ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Next Post

นักศึกษาสวนสุนันทา คว้าเหรียญเงินกีฬาเพาะกาย "กาญจนบุรีเกมส์”

Wed Aug 30 , 2023
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 […]