โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สานต่อความสำเร็จปีที่ 22 เปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีไทย อายุไม่เกิน 40 […]

  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำทีมหนูน้อยจ้าวเวหา ไทยพีบีเอส นายธีรวัติ ศรีประโชติ, นายพร้อมพงษ์ ลิ้มสกุล […]

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 9 […]

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ CSR Project Package เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อม […]

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโลก ระดมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับนักศึกรุ่นแรกเข้าเรียนในภาคเรียนที่ […]

ม.กรุงเทพต้อนรับจังหวัดปทุมฯจัดประชุมแผนพัฒนาด้วยศักยภาพที่พร้อม อาจารย์ภูรัตน์  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้การต้อนรับ นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันภาษา จัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมต่อยอดทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 27 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ […]