ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) นายเพิ่มสุข […]

#รอบสุดท้าย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา DIRECT ADMISSION เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. […]

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลสำคัญ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เปิดมุมมองระดับมาสเตอร์คลาส เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย พร้อมสร้างแรงบันดาล สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การทำงานจริงในอนาคต […]

  ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 […]

📣รับสมัครรอบ“ รับตรงอิสระ” ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.- 5 มิ.ย.67 สาขาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว นิเทศศาสตร์ “เปิดรับทั้งที่กรุงเทพและนครปฐม” […]

200 ทุนคนพิการ…เรียนปริญญาตรี ฟรี “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” เปิดรับสมัครคนพิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อ…. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]