มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง / PGVIM Activities on Guitar Ensemble Competition […]

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท (ในและนอกเวลาราชการ) และระดับปริญญาเอก (ในเวลาราชการ) โดยมีรายละเอียด […]

สำนักงาน กสทช.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จัดโครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2566  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง […]

  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  เชิญชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่สนใจนำเสนอผลงานแนวความคิดล้ำ ๆ จากงานดนตรีของคุณ มาปล่อยของกันที่งาน PGS งานประชุมวิชาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ปีนี้จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน […]