วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.ชั้นปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. พร้อมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม So […]

#คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมครั้งแรกในเมืองไทย กับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก “Jonone” ที่มา Workshop แบบใกล้ชิด กิจกรรมครั้งนี้ #Jonone ศิลปินชาวอเมริกัน […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia มุ่งผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ  15 มีนาคม […]

  อาจารย์ศศินทร์ จุฬาฯ เสนอแนวคิดปรับเปลี่ยนมุมมองต่อผู้สูงวัยเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ อายุและวัยไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน ผู้สูงวัยสุขภาพดีสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต   ผันตัวเองเป็นจิตอาสาช่วยเหลือโครงการต่างๆ ได้ ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอีก 20 […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชวนทุกท่านเตรียมพบกับเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ประจำปี 2566 หรือ #PGMF2023 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาและการพัฒนาตามศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ […]

“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง : ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม” “Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ […]

วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์ ดร. พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา […]