คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาระดับโลก ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 1,500 แห่ง […]

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด #หลักสูตรปริญญาเอก #นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor […]

แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบการรับสมัคร OPENING ROUND […]

  ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถโดดเด่นในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นคุณสมบัติหลักสองประการของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี – องค์ประกอบสำคัญสองประการที่ทำให้นักเรียนของเราได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญต่อไปสู่อนาคต นักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2023 ได้รับการตอบรับเข้าเรียนทั้งหมด 462 Offers แบ่งเป็น: 28 Offers จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Top 10 ของโลก (1 offer จาก Cambridge ที่ถูกจัดอันดับสองของโลกในสาขามนุษยศาสตร์, […]

MBA CLS SSRU เรียนรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ #Upskill ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เพิ่ม Connection กับหลักสูตรแห่งอนาคต หลักสูตรปริญญาโท […]

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ร่วมกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิต โดยเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณถนนสุคันธารามจนถึงสำนักงานเขตดุสิต โดยมี นายสรรเสริญ […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่วงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชมคอนเสิร์ต PGVIM Chorale Harmonique Light of the Dark […]