มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทางออนไลน์ วันนี้ – 17 ตุลาคม 2566

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทางออนไลน์ วันที่  2 – 17 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 จำนวน 17 หลักสูตรทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ วันที่  2 – 17 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)

– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)

– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF ARTS : B.A.)

– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)

– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

– สาขาวิชาการเงิน (Finance)

– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)

– สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)

– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

– สาขาฟิสิกส์ (Physics)

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตBACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิตBachelor of Arts and Science in Creative Technology (B.A.Sc.)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ

โทร.0-2700-5000 ต่อ 4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th  ไลน์แอด @muicfriend

Next Post

ปริญญาตรีออนไลน์ "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" จบได้จากที่บ้าน เรียนผ่าน Application ตลอด 24 ชั่วโมง

Tue Oct 10 , 2023
#ปริญญาตรีออนไลน์ …#จบได้จากที่บ้าน ” #เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Application ตลอด 24 […]